|  Úvod  |  Príjem pacientov  |  Poskytované služby  |  Aktivity hospicu  |  Projekty  |
logo
 

   Projekty

  • Február 2012

Vypracovanie projektu, ktorý je podkladom žiadosti na získanie finančnej dotácie na rok 2012


  • Marec 2012

Vypracovanie projektu cieľom ktorého je získať finančné prostriedky na dovybavenie hospicu prístrojovou technikou


  • Júl 2012

Zapojenie sa do projektu "Seniori v našom meste" vypracovaním projektu. Cieľom je vybavenie bezprostredného okolia hospicu lavičkami.

 

 

  • August 2012
Občianske združenie PRO VITAE ďakuje Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 4.194 EUR určenej na materiálno-technické vybavenie hospicu.

PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
bbsk.gif

 

 

PROJEKT "ZLEPŠENIE KVALITY ZOSTÁVAJÚCEHO ŽIVOTA PACIENTOV V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU"

OZNÁMENIE O UKONČENÍ PROJEKTU.

Priestor pre vašu príležitosť

esf_logo_02-ok.jpg LogoSIA.jpg
ako sprostredkovateľský orgán
pod orgánom pre
OPERAČNÝ PROGRAM
LogoOP.jpg

 

Občianske združenie PRO VITAE so sídlom B. Němcovej 21, Lučenec ukončilo v októbri 2010 projekt s názvom "Zlepšenie kvality zostávajúceho života pacientov v terminálnom štádiu". Projekt bol realizovaný za pomoci EURÓPSKEJ ÚNIE, SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYM SOCIÁLNYM FONDOM a v súlade s operačným programom "Zamestnanosť a sociálna inklúzia" v spolupráci so SOCIÁLNOU IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU ako sprostredkovateľským orgánom pod orgánom pre operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA v zariadení Hospic Hestia, Námestie republiky 15, Lučenec v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji v období od 1.11.2008 do 21.10.2010. Na jeho realizáciu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 177 978,68 eur (5 361 786 Sk).

Projekt riešil globálny cieľ opatrenia v zmysle OP ZaSI, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov verejnej správy a mimovládnych organizácií a to podporou ďalšieho vzdelávania a odborného vzdelávania zamestnancov a zamestnancov mimo pracovného pomeru v Občianskom združení PRO VITAE - Hospic Hestia, zároveň efektívnou výmenou skúseností s inými MVO v zdravotnej oblasti a oblasti verejno - prospešných služieb za účelom zvýšenia kvality a dostupnosti poskytovaných služieb pre pacientov prostredníctvom nasledovných vzdelávacích workshopov:

- Zákaznícky orientovaný manažér pre paliatívnu starostlivosť – absolvovalo 35 zamestnancov

- Počítačová a informačná gramotnosťv zdravotníctve – absolvovalo 35 zamestnancov

- Ekonomické a právne minimum pre zdravotnícky personál – absolvovalo 35 zamestnancov

- Projektový manažment s podporou výpočtovej techniky – absolvovalo 5 zamestnancov

- Aktivity na podporu dostupnosti služieb pre pacienta – podpora informačnými a komunikačnými technológiami – absolvovalo 5 zamestnancov

- Interaktívne výukové workshopy pre spolupracujúce MVO v oblasti paliatívnej starostlivosti – absolvovalo 60 zamestnancov v spolupráci s partnerom Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Cieľové skupiny projektu predstavovali zamestnanci a zamestnanci mimo pracovného pomeru Občianskeho združenia PRO VITAE - Hospic Hestia Lučenec a Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o.

Realizáciou projektu sa zabezpečilozlepšenie kvality služieb poskytovaných hospitalizovaným pacientomnachádzajúcim sa v terminálnom štádiu svojej choroby a zlepšenie dostupnosti hospicom poskytovaných služieb.

Počas realizácie projektu bola v hospici prechodne zriadená učebňa, v ktorej prebiehala výučba. Počas realizácie projektu boli vydané dve brožúry, ktoré boli prístupné zamestnancom hospicu ako aj rodinným príslušníkom hospitalizovaných pacientov, MsÚ Lučenec a iným inštitúciám, s ktorými hospic spolupracuje.

KOORDINÁTOR PROJEKTU:

PhDr. Janka Miadoková, OZ PRO VITAE, B. Němcovej 21, 984 03 Lučenec,

tel.: 047 / 433 39 59, mobil: 0907 172 242, e-mail: ozprovitaelc@mail.hospichestia.sk

 

  • rok 2013

OZ Pro Vitae, prevádzkujúce Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, ktorý podporuje hospic v Lučenci už 7 rok, za finančný dar. Použili sme ho na zakúpenie perfúzora - prístroja, ktorým sa do žily podávajú analgetiká dlhodobo. Chorý netrpí bolesťou, kvalita jeho života je lepšia.

Bez pomoci tisícok darcov, obyvateľov SR, ktorí prispeli v zbierke ku Dňu Narcisov 2013 a rozhodnutiu generálnej rady Ligy proti rakovine SK by sme nezískali uvedený finančný dar. Všetkým Vám úprimne ďakujeme.

PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
SIA
OP
ESF
(c) 2012 Hospic Hestia
powered by www.muwa.org opeain web solutions